Tag: กระดาษไหว้เจ้า

Art & Culture Community Interview

คุณค่าในใจจากกระดาษไหว้เจ้า

กระแสความกังวลต่อปัญหามลพิษทางอากาศ ทำให้ความนิยมของคนรุ่นใหม่ต่อการเผากระดาษไหว้เจ้าลดลง หากวันหนึ่งไม่มีกระดาษไหว้เจ้าแล้ว คุณค่าที่ซ่อนอยู่ในพิธีกรรมที่ต้องใช้กระดาษเหล่านี้จะถูกส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างไร