Tag: ทำหมันแมว

Community Health

น้องเหมียวไร้เจ้าของ: หนึ่งในประชากรของชุมชนตลาดน้อย

แมวจรจัดในชุมชนตลาดน้อยอยู่อาศัยร่วมกับคนในชุมชนเหมือนเป็นสมาชิกกลุ่มหนึ่ง แต่เมื่อไม่มีคนดูแลและมีแมวเกิดใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ ก็ส่งผลต่อสุขภาวะของคนภายในชุมชน การควบคุมประชากรด้วยการ ‘ทำหมัน’ จึงเป็นทางออกหนึ่งของปัญหาที่ชาวชุมชนตลาดน้อยพยายามจัดการ พร้อมกับการหาวิธีอื่นที่จะอยู่ร่วมกับแมวจรจัดได้อย่างสงบ