Tag: ประชาธิปไตย

Community Interview

จับตา “28 พ.ย.64” เลือกตั้ง อบต. ครั้งแรกในรอบ 7 ปีหลังรัฐประหาร

‘นิสิตนักศึกษา’ สนทนากับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ นักวิชาการด้านการเมืองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ครั้งแรกในรอบ 7 ปีหลังรัฐประหาร

Social Issue

มายากลซ่อนหา ประชาธิปไตยล่องหน

“ประชาธิปไตยไทยนิยม” กลายเป็นศัพท์ใหม่แห่งยุคที่ถูกบัญญัติโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยระบุความหมายไว้ในคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยกระทรวงมหาดไทยไว้ว่า นิยมความดี ความงาม ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประเทศชาติ และลูกหลานในอนาคต เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจลักษณะของ “คนดี” และเลือกตั้งคนดีเข้าไปบริหารประเทศ