Tag: #ประตูกั้นชานชาลาบีทีเอส

News

ผู้ใช้บีทีเอสย้ำ ควรติดตั้งประตูกั้นชานชาลาทุกสถานี    

นับตั้งแต่ปี 53 ถึงปัจจุบัน อุบัติเหตุผู้โดยสารพลัดตกชานชาลาเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย 8 ครั้ง และสถานที่เกิดเหตุุส่วนใหญ่เป็นสถานีที่ไม่มีประตูกั้นชานชาลา