Tag: สังคมผู้สูงอายุ

Community Health

คลินิกน้อยกลางตลาดน้อย กับปัญหาของคนตัวน้อยที่เข้าไม่ถึงสาธารณสุข

แพทย์หญิงสุรางค์ เลิศคชาธาร แพทย์ประจำตลาดน้อยเวชกรรมคลินิก ที่ให้บริการผู้สูงอายุในชุมชนมากว่า 30 ปี มองปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ที่ถูกเปิดโปงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนที่เพิ่มขึ้น

Community Health

สูงวัยไม่คอยรัฐ:เมื่อรัฐดูแลผู้สูงอายุไม่ทั่วถึง คนในชุมชนจึงต้องพึ่งตัวเอง

ชมรมผู้สูงอายุแม่บ้านตลาดน้อยเกิดจากการรวมตัวของผู้สูงวัยที่อยากทำงานจิตอาสาเพื่อชุมชนและเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง แต่การดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจรและปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นเรื่องที่รัฐจำเป็นต้องมาจัดการ เพราะลำพังชมรมเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้

Community Health Social Issue

เมื่อการออกแบบสร้างความเท่าเทียม: สำรวจความเป็นไปได้ของ Universal Design เพื่อผู้สูงอายุในชุมชนตลาดน้อย

สำรวจความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดอารยสถาปัตย์มาใช้ในย่านตลาดน้อย ชุมชนค้าขายเก่าแก่กลางเมือง ที่มีสัดส่วนผู้สูงวัยมากที่สุดในกรุงเทพฯ