Tag: #สิทธิชุมชน

Environment

กะเหรี่ยงร้องพื้นที่อุทยานฯ ทับซ้อนที่ทำกิน ส.ส.กลุ่มชาติพันธุ์แนะตั้งเขตวัฒนธรรมพิเศษ คุ้มครองสิทธิชุมชนควบคู่การอนุรักษ์

เมื่อรัฐออกกฏหมายที่ทำให้บ้านของพวกเขา กลายเป็นพื้นที่ของคนอื่น ทั้งยังถูกกดทับด้วยมายาคติจากคนในสังคม การเรียกร้องสิทธิชุมชนในการอยู่ร่วมกับป่าของชาวกะเหรี่ยงจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก