Tag: เจริญไชย

Community Interview Lifestyle

ย่านเก่ากล้องฟิล์ม : กิจการที่ยังมีลมหายใจบนถนนพลับพลาไชย

เรื่องราวของจุดเริ่มต้น ความรุ่งเรือง-ซบเซา และการปรับตัวที่เล่าจากผู้คนในกิจการร้านกล้องฟิล์มเก่าแก่บนถนนพลับพลาไชย ในวันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว และกล้องฟิล์มเกือบต้องตายไปกับกาลเวลา