Tag: เฟมินิสต์

Gender Top Stories

สำรวจร่องรอยความรุนแรงต่อผู้หญิงผ่านจิตรกรรมฝาผนัง

ร่วมย้อนสำรวจร่องรอยความรุนแรงต่อผู้หญิงในอดีต ผู้หญิงถูกกระทำแบบไหน และอะไรทำให้วงจรความรุนแรงนี้หยั่งรากลึกและดำเนินมาถึงปัจจุบัน