Author: Bunraksa Sasaeng

a part-time film-journalism student / a full-time cereal lover
Education

พุทธศาสนา : วิชาที่โรงเรียนบังคับเลือก

ในโลกที่ผู้คนมีความเชื่อทางศาสนาที่หลากหลาย การศึกษาพุทธศาสนาในไทยจะปรับตัวอย่างไร ให้เยาวชนเข้าใจในความเชื่อที่ต่างกัน