Month: December 2022

Education Social Issue Top Stories

สวัสดิการเพื่อคนรุ่นใหม่ หายไปไหนในสายตารัฐ

เมื่อกำลังสำคัญของประเทศกำลังขวนขวายใช้ชีวิตในประเทศที่ไร้สวัสดิการวัยรุ่น พวกเขาจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร