About

“นิสิตนักศึกษา” เป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตสาขาวิชาเอกและโทวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้สโลแกน “พื้นที่ความคิด” กองบรรณาธิการมุ่งหวังที่จะนำเสนอแง่มุมต่างๆ ในสังคมที่แปลกใหม่และน่าสนใจ รวมถึงสะท้อนปัญหาต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักรู้ และผลักดันสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป 

กลุ่มผู้อ่านของ “นิสิตนักศึกษา” คือเยาวชนอายุ 15 – 25  ปี ทั้งนิสิตและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และนักเรียนระดับมัธยมปลาย ที่สนใจประเด็นทางสังคมและสถานการณ์ปัจจุบัน 

ถึงแม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือพิมพ์จะเป็นประเด็นที่หนักและจริงจัง แต่ “นิสิตนักศึกษา” ยึดหลัก “ทำเรื่องหนักให้เข้าใจง่าย” โดยมีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย ทั้งข่าว บทความ บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ และสารคดี