Category: Community

Community Health

น้องเหมียวไร้เจ้าของ: หนึ่งในประชากรของชุมชนตลาดน้อย

แมวจรจัดในชุมชนตลาดน้อยอยู่อาศัยร่วมกับคนในชุมชนเหมือนเป็นสมาชิกกลุ่มหนึ่ง แต่เมื่อไม่มีคนดูแลและมีแมวเกิดใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ ก็ส่งผลต่อสุขภาวะของคนภายในชุมชน การควบคุมประชากรด้วยการ ‘ทำหมัน’ จึงเป็นทางออกหนึ่งของปัญหาที่ชาวชุมชนตลาดน้อยพยายามจัดการ พร้อมกับการหาวิธีอื่นที่จะอยู่ร่วมกับแมวจรจัดได้อย่างสงบ

Art & Culture Community

Street Art ศิลปะข้างถนน คุณค่าที่มากกว่าความสวยงาม

สตรีทอาร์ตตามผนังตึกเก่าในชุมชนตลาดน้อยไม่ได้เป็นเพียงศิลปะข้างถนนธรรมดา แต่แฝงไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน

Community Health

คลินิกน้อยกลางตลาดน้อย กับปัญหาของคนตัวน้อยที่เข้าไม่ถึงสาธารณสุข

แพทย์หญิงสุรางค์ เลิศคชาธาร แพทย์ประจำตลาดน้อยเวชกรรมคลินิก ที่ให้บริการผู้สูงอายุในชุมชนมากว่า 30 ปี มองปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ที่ถูกเปิดโปงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนที่เพิ่มขึ้น

Community Health

สูงวัยไม่คอยรัฐ:เมื่อรัฐดูแลผู้สูงอายุไม่ทั่วถึง คนในชุมชนจึงต้องพึ่งตัวเอง

ชมรมผู้สูงอายุแม่บ้านตลาดน้อยเกิดจากการรวมตัวของผู้สูงวัยที่อยากทำงานจิตอาสาเพื่อชุมชนและเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง แต่การดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจรและปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นเรื่องที่รัฐจำเป็นต้องมาจัดการ เพราะลำพังชมรมเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้

Community Health Social Issue

เมื่อการออกแบบสร้างความเท่าเทียม: สำรวจความเป็นไปได้ของ Universal Design เพื่อผู้สูงอายุในชุมชนตลาดน้อย

สำรวจความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดอารยสถาปัตย์มาใช้ในย่านตลาดน้อย ชุมชนค้าขายเก่าแก่กลางเมือง ที่มีสัดส่วนผู้สูงวัยมากที่สุดในกรุงเทพฯ