Month: April 2020

Environment Top Stories

ชุมชนชาติพันธุ์สะท้อนภูมิปัญญาดับไฟป่า ชี้ทางออกคือรัฐกระจายอำนาจจัดการทรัพยากร

ชาติพันธุ์ 5 พื้นที่สะท้อนภูมิปัญญาดับไฟป่าตามองค์ความรู้ของชุมชน แนะรัฐต้องไม่ผูกขาดการจัดการทรัพยากร มุ่งกระจายอำนาจและให้สิทธิชุมชนจัดการดูแลพื้นที่ตามความเป็นจริง เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน