Category: Top Stories

Education Top Stories

พุทธศาสนา : วิชาที่โรงเรียนบังคับเลือก

ในโลกที่ผู้คนมีความเชื่อทางศาสนาที่หลากหลาย การศึกษาพุทธศาสนาในไทยจะปรับตัวอย่างไร ให้เยาวชนเข้าใจในความเชื่อที่ต่างกัน