Category: News

News

เสียงคนรุ่นใหม่สะท้อนเลือกตั้งยังไกลตัว นักวิชาการชี้สังคมจำกัดการมีส่วนร่วม

คนรุ่นใหม่ยังมองการเลือกตั้งเป็นเรื่องไกลตัวเพราะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตโดยตรง

News

ผู้ใช้บีทีเอสย้ำ ควรติดตั้งประตูกั้นชานชาลาทุกสถานี    

นับตั้งแต่ปี 53 ถึงปัจจุบัน อุบัติเหตุผู้โดยสารพลัดตกชานชาลาเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย 8 ครั้ง และสถานที่เกิดเหตุุส่วนใหญ่เป็นสถานีที่ไม่มีประตูกั้นชานชาลา

News

ตัวแทนเครือข่ายไม่เอาโรงไฟฟ้ากระบี่-เทพาเข้าพบยูเอ็น ร่วมถกประเด็นผลกระทบ ย้ำต้องการเวทีพูดคุยหาทางออก

ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่อต้านไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพาเข้าพบองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือประเด็นผลกระทบระยะยาว ย้ำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมจัดเวทีพูดคุยเพื่อหาทางออก