Author: Sakonwan Sornchai

Education

เมื่อการศึกษาไทย ต้องอยู่ภายใต้เกมการเมือง

10 ปี มีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาฯมาแล้ว 9 คน จะส่งผลอะไรต่อระบบการศึกษไทยบ้าง และอะไรตือปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอยู่บ่อยครั้ง