Education Social Issue

จุฬาฯ แจงพับแผนเขตสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย อ้างขัดกม.

ปัจจุบันจุฬาฯ ยังไม่มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วนกลาง ขณะที่หลายคณะภายในมหาวิทยาลัยนำร่องจัดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในคณะฯ จนท.มองว่าได้ผล นิสิตสูบบุหรี่เป็นที่เป็นทาง จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง และไม่มีควันบุหรี่รบกวนผู้อื่น

เรื่อง: นภัสสร แสนใจงาม และ ปกกมล มากุลสวัสดิ์อุดม

ภาพ: พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

จุฬาฯ แจง ปัจจุบันยังไม่มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วนกลาง ชี้ยังต้องดำเนินด้านกฎหมายแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจน ขณะที่หลายคณะภายในมหาวิทยาลัยนำร่องจัดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในคณะฯ จนท.มองว่าได้ประสิทธิผล นิสิตสูบบุหรี่เป็นที่เป็นทาง จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง และไม่มีควันบุหรี่รบกวนผู้อื่น

ธีรเดช ราชวังเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วนกลางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเพียงเริ่มร่างแผนดำเนินการในปี 2560 แต่ยังคงติดปัญหาทางด้านกฎหมาย จึงยังไม่ได้ดำเนินการต่อ แต่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดของกฎหมายที่กำลังติดปัญหา

ธีรเดชยังกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยว่า หากต้องการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย นิสิตและบุคลากรต้องออกไปสูบบุหรี่นอกบริเวณรั้วมหาวิทยาลัย

ป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์

ด้านนิสิตให้ความเห็นว่า ต้องการพื้นที่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นที่เป็นทางและถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าการออกไปสูบบุหรี่นอกรั้วมหาวิทยาลัย “เราว่ายังไงสูบในรั้วก็ยังดีกว่าออกไปสูบข้างนอกทั้งชุดนิสิต” ชญานิน ชุนหวรากรณ์ นิสิตคณะนิเทศศาสตร์กล่าว ส่วนอาทิตย์ จีรธรรมโรจน์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่กล่าวว่า “ผมว่ามันค่อนข้างเป็นประโยชน์ เพราะจะได้แยกที่ที่มีมลพิษไว้ชัดเจน และมันไม่ถือว่าเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้สูบบุหรี่ เพราะขึ้นอยู่กับความต้องการหรือพฤติกรรมของแต่ละคนมากกว่า”

อย่างไรก็ตาม หลายคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้ให้แก่นิสิตและบุคลากรของแต่ละคณะนั้น ๆ เพื่อให้เป็นทางเลือก ตอบสนองความต้องการของนิสิตผู้สูบบุหรี่ ช่วยลดปัญหาควันบุหรี่มือสองและปัญหาขยะจากก้นบุหรี่ตามพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ลานจอดรถ หรือบนอาคาร

หลังจากที่คณะฯ ได้จัดพื้นที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะ ก็ทำให้พื้นที่บริเวณคณะฯ สะอาดขึ้น ไม่มีควันบุหรี่รบกวนผู้อื่น

อนิรุทธ์ อินตาวิน เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์

รัตนะ กลิ่นจันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่าคณะฯ ได้จัดพื้นที่สูบบุหรี่สำหรับนิสิตและบุคคลากร พร้อมมีป้ายกำกับว่า “สถานที่สูบบุหรี่” อย่างชัดเจน นายรัตนะอธิบายว่านิสิตส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการพื้นที่สูบบุหรี่มักเป็นนิสิตปริญญาโทซึ่งเป็นวัยทำงานที่มีความเครียด การห้ามพฤติกรรมสูบบุหรี่เป็นไปได้ยาก จึงจัดพื้นที่สูบบุหรี่ไว้บริการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า พื้นที่สูบบุหรี่ของคณะฯ ตั้งอยู่ระหว่างอาคารจอดรถ 3 กับอาคารเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท คณะฯ มีวัตถุประสงค์จะจัดให้พื้นที่สูบบุหรี่เป็นศูนย์รวมสำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่โดยที่ไม่รบกวนผู้อื่นและลดปัญหาการสูบบุหรี่บนอาคาร

รัตนะเสริมว่า ทางคณะฯ ทำได้เพียงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือจัดหาพื้นที่สูบบุหรี่ให้แก่นิสิต แต่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรเลิกสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยควรเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามาแก้ไขปัญหา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอำนาจและสิทธิในการจัดสรรพื้นที่ทั้งหมดซึ่งอาจดำเนินการได้ด้วยการติดป้ายรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ตามจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

พื้นที่สูบบุหรี่ของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างอาคารจอดรถ 3 กับอาคารเรียน

ด้านอนิรุทธ์ อินตาวิน เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่าคณะฯ เพิ่งจะมีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่สำหรับนิสิตและบุคคลากรได้ไม่นาน โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้น 1 ด้านหลังอาคารศิลปกรรม 1 โดยก่อนหน้าที่จะมีพื้นที่นี้ นิสิตมักสูบบุหรี่ไม่เป็นที่เป็นทางและทิ้งก้นบุหรี่เรี่ยราดตามที่ต่าง ๆ เช่น ท่อระบายน้ำ แต่หลังจากที่คณะฯ ได้จัดพื้นที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะ ก็ทำให้พื้นที่บริเวณคณะฯ สะอาดขึ้น ไม่มีควันบุหรี่รบกวนผู้อื่น

ภายในเขตสูบบุหรี่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีบริการที่เขี่ยบุหรี่ อ่างล้างมือ ที่นั่ง และพัดลมดูดอากาศ รวมทั้งมีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

ด้านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็ได้จัดห้องสูบบุหรี่ไว้บริการนิสิตและบุคลากรของคณะฯ ศุภสวัสดิ์ วงศ์ฟัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารคณะฯ ให้ข้อมูลว่า คณะฯ จัดห้องสำหรับสูบบุหรี่มาเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว เพื่อให้เป็นทางเลือกของนิสิตและบุคลากรเนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีการรณรงค์ถึงการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ รวมถึงฝ่ายอาคารมีความคิดว่าไม่ใช่ความผิดของผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่หากผู้นั้นสามารถสูบบุหรี่ได้ตามกฎหมาย

ภายในเขตสูบบุหรี่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีบริการที่เขี่ยบุหรี่ อ่างล้างมือ ที่นั่ง และพัดลมดูดอากาศ รวมทั้งมีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการติดประกาศแจ้งกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ภายในตัวอาคารเพื่อป้องกันการแอบสูบบุหรี่ หลังจากจัดพื้นที่สูบบุหรี่แล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารยังสังเกตเห็นจำนวนผู้สูบบุหรี่ภายในคณะฯ ทั้งในอาคารและในพื้นที่สูบบุหรี่ลดลง จึงคาดว่านิสิตอาจเขินอาย จึงเลิกสูบหรือหลบไปที่อื่นด้วยตนเอง

แม้เจ้าหน้าที่จากคณะเหล่านี้จะเห็นตรงกันว่าพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะช่วยลดปัญหาจากการแอบสูบบุหรี่ในอาคารและสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ได้มาก แต่ก็ยังคงยืนยันตรงกันว่าพื้นที่ที่จัดไว้ให้นั้นเป็นพื้นที่ที่คณะจัดทำขึ้นเองเพื่อบริการนิสิตในคณะ ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จุฬาฯ ส่วนกลางจัดสรรมาให้ และยังไม่สามารถให้คำตอบได้แน่ชัดว่าการจัดพื้นที่ดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบางคณะที่ไม่สนับสนุนกับการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา และไม่มีแผนดำเนินการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ในอนาคตเช่นกัน เช่นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพชรา อินทรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกายภาพของคณะฯ ให้ข้อมูลว่า คณะฯ มีพื้นที่สีเขียวจำนวนมากและได้ศึกษามาว่าต้นไม้ไม่สามารถรับควันบุหรี่ได้ รวมถึงมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว จึงตัดสินใจไม่จัดตั้งเขตสูบบุหรี่

ป้ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่บริเวณคณะเศรษฐศาสตร์

ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ข้อ 5.1 ระบุว่า ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นสถานที่สาธารณะแห่งหนึ่งที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำร่องเรื่องการจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยจัดการประชาสัมพันธ์เรื่อง “มหาวิทยาลัย เป็นเขตปลอดบุหรี่ กรุณาสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น” ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัด Smoking Zone ทั้งหมด 4 จุด ภายในมหาวิทยาลัย โดยชี้แจงว่าจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และไม่สร้างความเดือดร้อนจาควันบุหรี่มือสองแก่ผู้อื่น พร้อมทั้งมีป้ายชี้แจงกฎหมายการสูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย และเผยแพร่คลิปวีดิโอแนะนำและรณรงค์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่ถูกต้องในรั้วมหาวิทยาลัยทางสื่อออนไลน์

%d bloggers like this: