Author: SUPAKARN PHADUNGJAI

Community Social Issue

ชุมชนเจริญไชย ในวันที่การอนุรักษ์ไม่ทันต่อการพัฒนา

เมื่อการอนุรักษ์ไม่ทันต่อการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ชุมชนจีนโบราณจึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อรักษารากเหง้าของวัฒนธรรมเอาไว้

News Social Issue Top Stories

“ความในอย่านำออก” : เมื่อกระบวนการยุติธรรมเข้าไม่ถึงความรุนแรงในครอบครัว

“ชายเป็นใหญ่” ทำให้ผู้หญิงไม่กล้าบอกว่าถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว “ภาวะพึ่งพิงและการไกล่เกลี่ย” ทำให้คนที่อยู่ในครอบครัวถูกกระทำซ้ำๆ ต้องแก้ที่รากเหง้าความคิด