Community

ชำแหละ PDP2015 แผนเจ้าปัญหาที่กุมชะตาโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ท่ามกลางความขัดแย้งของปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดหลายครั้งคือ "ความมั่นคงทางพลังงาน" ไม่ว่าจะในประเด็นไฟฟ้าไม่พอจริงหรือไม่ ประเทศไทยต้องการไฟฟ้าอีกเท่าไร และใครต้องเป็นผู้รับโชคได้โรงไฟฟ้าไปตั้งอยู่ใกล้บ้าน แท้จริงแล้วนั้นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดคือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 หรือ แผน PDP2015  นิสิตนักศึกษาจะพาไปไขข้อสงสัย คลายข้อข้องใจเพื่อให้เรารู้เท่ากันว่าอะไรคือ PDP2015

ท่ามกลางความขัดแย้งของปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดหลายครั้งคือ “ความมั่นคงทางพลังงาน” ไม่ว่าจะในประเด็นไฟฟ้าไม่พอจริงหรือไม่ ประเทศไทยต้องการไฟฟ้าอีกเท่าไร และใครต้องเป็นผู้รับโชคได้โรงไฟฟ้าไปตั้งอยู่ใกล้บ้าน แท้จริงแล้วนั้นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดคือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 หรือ แผน PDP2015  นิสิตนักศึกษาจะพาไปไขข้อสงสัย คลายข้อข้องใจเพื่อให้เรารู้เท่ากันว่าอะไรคือ PDP2015 ค่ะ

แผน PDP คืออะไร

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) เป็นแผนแม่บทในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ว่าด้วยการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว 15 -20 ปี เพื่อสร้างความมั่นคง และความเพียงพอต่อความต้องการใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

แผน PDP ฉบับปัจจุบัน คือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 หรือ PDP2015

ใครเขียน PDP2015

คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

เป้าหมายที่ระบุไว้ใน PDP2015

เป้าหมายที่ระบุไว้ใน PDP2015 มีส่วนหลัก 3 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงทางพลังงาน โดยย่อคือระบุว่า พลังงานไฟฟ้าในประเทศต้องเพียงพอต่อความต้องการ ใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย และลดความเสี่ยงจากการ พึ่งพาเชื้อเพลงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ด้านที่ 2 คือ ด้านเศรษฐกิจ จะต้องมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมและคำนึงถึงการใช้ ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่างๆ และด้านสุดท้าย คือ ด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยในการผลิต

สัดส่วนพลังงานเป้าหมาย

ตารางสัดส่วน PDP-edit

ขั้นตอนการจัดทำ PDP2015

  1. คณะอนุกรรมการฯ จัดทำค่าพยากรณ์ ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Forecast) ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค (GRP) การเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน
  2. คณะอนุกรรมการฯ จัดทำสมมติฐานหลัก ในการจัดทำแผน PDP ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เช่น กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง การกระจายเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ด้านการจัดหาไฟฟ้าใน อนาคต เช่น การเลือกประเภทโรงไฟฟ้า เป็นต้น ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ เป็นต้น
  3. คณะอนุกรรมการฯ เสนอแผน PDP ต่อกระทรวง พลังงาน จัดทำประชาพิจารณ์หรือรับฟังความเห็น จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  4. คณะอนุกรรมการฯ เสนอคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบ
  5. คณะอนุกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

PDP 2015 เกี่ยวอะไรกับภาคใต้

PDP2015 ระบุไว้ในในส่วนของ “การพิจารณาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้” ว่า เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้เพิ่มเฉลี่ย ร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดให้เพิ่มโรงไฟฟ้า 3 โรง  ได้แก่ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กำลังการผลิต 800 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังการผลิต 1000 เมกะวัตต์ 2 โรง

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้าสำรอง

Screen Shot 2561-06-24 at 19.02.48

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้าสำรอง

Screen Shot 2561-06-24 at 19.02.57

Update : ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อปรับแผน PDP ฉบับใหม่ เนื่องจาก PDP 2015 มีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 3 จุดใหญ่ๆ  1.ปริมาณความ ต้องการไฟฟ้าที่พยากรณ์ไว้ 2.การเพิ่มบทบาทของผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยมากขึ้น 3.เทคโนโลยีพลังงานที่ อยู่ในแผน PDP2015 มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็ว เช่น ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนนั้นถูกลงอย่างมาก เป็นต้น

ที่มา

เว็บไซต์กระทรวงพลังงานแห่งชาติและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า ฉบับ พ.ศ. 2558-2579

รองศาสตราจารย์เรณู เวชรัตน์พิมล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร

ว่าที่ พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำรนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.

 

 

%d bloggers like this: