Community

ไขข้อข้องใจ “ทำไมไม่ต้องเทพาก็ได้?”

จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศไทย พ.ศ.2557-2579 (PDP2015) กำหนดให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ ด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ 2 โรง เป็นเหตุให้ชาวบ้านอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ต้องกลายเป็นผู้แบกรับความหวังด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เหตุผลมากมายชี้มาว่าต้องเป็นเทพา แต่จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายเหตุผลที่บอกว่า "ไม่ต้องเทพาก็ได้"

จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศไทย พ.ศ.2557-2579 (PDP2015) กำหนดให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ ด้วยโรงไฟฟ้ากระบี่กำลังผลิต 800 เมกะวัตต์ 1 โรง  โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ 2 โรง เป็นเหตุให้ชาวบ้านอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ต้องกลายเป็นผู้แบกรับความหวังด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เหตุผลมากมายชี้มาว่าต้องเป็นเทพา แต่จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายเหตุผลที่บอกว่า “ไม่ต้องเทพาก็ได้”

Thepha-reason.png

For your information : ข้อสังเกตุการเลือกพื้นที่ของ กฟผ. ไม่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม? กฟผ. อธิบายว่า จากการทำ site selection เบื้องต้นจะดูความหนาแน่นของประชากรว่ามากน้อยเพียงใด มีพื้นที่อนุรักษ์ อยู่ในเขตพื้นที่อุทยาน เขตป่าสงวนหรือไม่ และแม้เทพาจะมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แต่สภาพจริงของพื้นที่นั้นมีคนอยู่อาศัยทับซ้อน ทำให้ปัจจุบันสภาพความเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าไม่มีแล้ว และก็มีการทำเรื่องอนุญาตใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง

%d bloggers like this: