Category: Social Issue

Education Social Issue Top Stories

สวัสดิการเพื่อคนรุ่นใหม่ หายไปไหนในสายตารัฐ

เมื่อกำลังสำคัญของประเทศกำลังขวนขวายใช้ชีวิตในประเทศที่ไร้สวัสดิการวัยรุ่น พวกเขาจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร

Community Health Social Issue

เมื่อการออกแบบสร้างความเท่าเทียม: สำรวจความเป็นไปได้ของ Universal Design เพื่อผู้สูงอายุในชุมชนตลาดน้อย

สำรวจความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดอารยสถาปัตย์มาใช้ในย่านตลาดน้อย ชุมชนค้าขายเก่าแก่กลางเมือง ที่มีสัดส่วนผู้สูงวัยมากที่สุดในกรุงเทพฯ