Tag: nisitjournal

Lifestyle Top Stories

ย้อนเวลา เรียนรู้ที่มาชีวิตชาวกรุง ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

นิสิตนักศึกษาพาไปชม “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนบางรัก

Art & Culture

เสียงเพลงแห่งความหวัง

เปิดมุมมองเรื่อง “โอกาสด้านดนตรี” ของเยาวชนรุ่นใหม่บนพื้นที่สาธารณะของประเทศไทย หนทางไหนที่จะช่วยส่งเสริมพวกเขาให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพ