Category: Art & Culture

Art & Culture

โลกแห่งการกระทำเพียงลำพัง!

“พระเจ้าในราคาหมื่นกว่าบาท” “ถ้าใส่ทั้งวันได้คงใส่” “อุปกรณ์หนีความจริง” นี่คือเสียงส่วนหนึ่งจากผู้ใช้ “เทคโนโลยีสร้างภาพเสมือนจริง” (Virtual Reality: VR)