Tag: nisitjournal

Lifestyle Top Stories

ย้อนเวลา เรียนรู้ที่มาชีวิตชาวกรุง ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

นิสิตนักศึกษาพาไปชม “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนบางรัก